Voorwaarden

1. De werkroosters


De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die in onderling overleg worden bepaald. De klant zal dienaangaande de nodige soepelheid in acht nemen. De klant garandeert de toegang tot de lokalen, en verbindt zich, naar behoefte, om de air-conditioning of de verwarming niet af te sluiten.


2. De leiding van de werkzaamheden


De werken worden geleid door Ruitenwassrij Van Laken. In onvoorziene gevallen en bij overmacht, dient het personeel zich te schikken naar de instructies van de klant. In die omstandigheden neemt de klant de technische verantwoordelijkheid voor de werken op zich. De klant zal de dag zelf ter bespreking contact opnemen met Ruitenwassrij Van Laken


3. Aansprakelijkheid


Ruitenwassrij Van Laken wijst alle verantwoordelijkheid af voor: breuk van neonlichten e.d.m., breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel, krassen op ruiten en vensters.


4. Schorsing van de werken


In geval van overmacht (staking, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten en dergelijke…) is er schorsing van de overeenkomst, zonder dat deze wordt beëindigd.


5. Klachten


Het indienen van een klacht om gelijk welke reden dan ook mag de klant niet toelaten de betaling uit te stellen Elke klacht moet schriftelijk worden geuit, wil ze ontvankelijk zijn. Klachten over de uitvoering van de werken dienen binnen de 48 uur van de uitvoering te worden geformuleerd. Klachten over de opstelling en berekening van facturen dienen geformuleerd te worden binnen de 7 werkdagen na factuurdatum.


6. Geldigheidsduur offertes


De offertes blijven drie maanden geldig.


7. Prijzen


Onze prijzen dekken lonen, salarissen, sociale lasten, producten, materiaal, inspectiewerk en algemene kosten, tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte. Jaarlijks worden de prijzen aangepast volgens de loonindex en de kleinhandel index. De klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water.


8. Duur van de overeenkomst


De overeenkomst kan ten allen tijde door beide partijen worden beëindigd zonder kosten


9. Betaling van de facturen


Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum


10. Niet-betaling van de factuur op vervaldag


Gebrek aan betaling op de vervaldag maakt de openstaande schuld onmiddellijk opeisbaar. Gebrek aan betaling op de vervaldag doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente lopen van 10 % per jaar vanaf de factuurdatum tot aan de dag van de algehele betaling, vermeerderd met een vergoeding van 10% met een minimum van 40 euro per factuur ten titel van conventioneel verhogingsbeding, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten.


11. Algemene Voorwaarden


Wij wijzen alle algemene verkoopsvoorwaarden van onze klant af, zoals ze vermeldt worden op zijn brieven / bestelbon.